3.8. Chấm điểm

Hướng dẫn thực hiện chấm điểm vị trí cửa hàng

Chấm điểm vị trí dựa trên các tiêu chí khác nhau giúp bạn dễ dàng đánh giá được tiềm năng thực sự của cửa hàng.

Các tiêu chí chấm điểm như Mật độ dân số, Số lượng cửa hàng cạnh tranh, khả năng tiếp cận, ... đều do VGM đề xuất; bạn dễ dàng thay đổi các tiêu chí và thiết lập cho phù hợp với nhu cầu đánh giá vị trí bằng cách sau:

  • Trong mục "Chấm điểm vị trí", chọn "Thiết lập":

  • Lựa chọn các tiêu chí thiết lập:

  • Thay đổi "Giá trị" và "Trọng số" để thể hiện mức độ và tầm quan trọng của tiêu chí. Ví dụ bạn cần quan tâm nhất khu vực mật độ dân số cao có thể để giá trị Trọng số cao hơn:

  • Chọn "Lưu lại" để thay đổi thiết lập và xem kết quả chấm điểm:

Last updated

Was this helpful?