2.1. Thêm khu vực

Hướng dẫn bạn vẽ và xác định các khu vực thị trường cần quan tâm

Từ giao diện "Khu vực của tôi", chọn chức năng "Thêm khu vực":

Giao diện thêm khu vực:

a. Thêm khu vực theo phạm vi bán kính

 • B1: Chọn chức năng "Tạo theo bán kính":

 • B2: Chấm một vị trí trên bản đồ và nhập giá trị bán kính cần xác định. Giá trị lớn nhất bạn có thể thiết lập là 10km:

 • B3: Chọn "Lưu lại" và nhập các thông tin cần thiết như "Tên" và "Mô tả":

 • B4: "Lưu lại" để hoàn tất việc xác định khu vực, "Đóng" để hủy bỏ việc xác định khu vực

b. Thêm khu vực theo quãng đường/thời gian di chuyển

 • B1: Chọn chức năng "Tạo theo quãng đường/thời gian di chuyển":

 • B2: Chấm một vị trí trên bản đồ, chọn thiết lập là quãng đường hoặc thời gian để xác định khu vực. Đối với quãng đường tối đa bạn có thể thiết lập là 10km, với thời gian là 60 phút di chuyển:

 • B3: Chọn "Lưu lại" và nhập các thông tin cần thiết như "Tên" và "Mô tả":

 • B4: "Lưu lại" để hoàn tất việc xác định khu vực, "Đóng" để hủy bỏ việc xác định khu vực

c. Thêm khu vực theo đơn vị hành chính

 • B1: Chọn chức năng "Tạo theo đơn vị hành chính":

 • B2: Chọn đơn vị hành chính theo nhu cầu. Hiện tại chúng tôi cho phép phân tích đơn vị hành chính cấp phường/xã và cấp quận/huyện:

 • B3: Chọn "Lưu lại" và nhập các thông tin cần thiết như "Tên" và "Mô tả":

 • B4: "Lưu lại" để hoàn tất việc xác định khu vực, "Đóng" để hủy bỏ việc xác định khu vực

d. Thêm khu vực theo khu vực bất kỳ

 • B1: Chọn chức năng "Tạo theo khu vực bất kỳ":

 • B2: Vẽ khu vực bất kỳ trên bản đồ. Nhấp 2 lần chuột (doubleclick) để kết thúc việc vẽ. Lưu ý: Giới hạn khu vực bất kỳ là nhỏ hơn 100km2:

 • B3: Chọn "Lưu lại" và nhập các thông tin cần thiết như "Tên" và "Mô tả":

 • B4: "Lưu lại" để hoàn tất việc xác định khu vực, "Đóng" để hủy bỏ việc xác định khu vực

Last updated