2.5. Xuất dữ liệu

Hướng dẫn xuất dữ liệu khu vực ra tệp shapefile

Từ danh sách "Khu vực của tôi", chọn "Xuất dữ liệu Shapefile":

Last updated

Was this helpful?