2.1. Thêm vị trí

Hướng dẫn thêm vị trí của bạn từ bản đồ hoặc từ tệp Excel của người dùng.

a. Thêm vị trí bằng cách định vị trên bản đồ

  • Chọn chức năng "Thêm vị trí" ở phân hệ "Vị trí của tôi":

  • Nhập thông tin liên quan đến vị trí như Tên, mô tả, địa chỉ, ngành hàng, ...

  • Xác định thông tin tọa độ vị trí bằng cách nhập "Kinh độ""Vĩ độ" hoặc bằng cách chấm trên bản đồ:

  • Chọn chức năng "Lưu lại" để hoàn thành thêm vị trí

b. Thêm vị trí từ tệp dữ liệu Excel

Bạn đã có tệp Excel với nhiều vị trí, có thể sử dụng chức năng "Nhập dữ liệu"

  • Chọn chức năng "Nhập dữ liệu" từ phân hệ "Vị trí của tôi":

  • Chọn tệp Excel từ máy tính để tải lên:

=> Tính năng "Tự động xóa các vị trị đã có" là hệ thống sẽ xóa toàn bộ các "Vị trí của tôi" trước khi thực hiện "Nhập dữ liệu"

=> Bạn có thể "Tải tệp Excel mẫu" để đảm bảo cấu trúc khi nhập dữ liệu được chính xác

=> Lưu ý hai trường giá trị liên quan đến tọa độ vị trí cần phải có là "Longitude" - Kinh độ và "Latitude" - Vĩ độ

  • Chọn chức năng "Tiếp theo" để tiếp tục thiết lập nội dung ánh xạ các trường thông tin

  • Kiểm tra các trường thông tin ánh xạ, lưu ý một số trường cần phải ánh xạ là "Tên", "Kinh độ" và "Vĩ độ"

  • Chọn "Lưu lại" để hoàn tất việc nhập dữ liệu từ tệp

Last updated