📑3. Báo cáo khu vực

Hướng dẫn khai thác, thiết lập thông số và phân tích dữ liệu của khu vực thị trường

Khai thác các thông tin dữ liệu trong khu vực thị trường, khu vực có thể là khu vực mẫu do VGM cung cấp hoặc khu vực của bạn.

Chú ý: Đối với các khu vực mẫu của VGM bạn không thể thay đổi lại các thiết lập, các hướng dẫn thiết lập chỉ thực hiện với dữ liệu "Khu vực của tôi"

Last updated

Was this helpful?