📑3. Báo cáo vị trí

Hướng dẫn khai thác, thiết lập thông số và phân tích dữ liệu thị trường của vị trí cửa hàng

Khai thác các thông tin dữ liệu thị trường xung quanh vị trí cửa hàng, vị trí cửa hàng có thể là vị trí mẫu do VGM cung cấp hoặc vị trí của bạn.

Chú ý: Đối với các vị trí mẫu của VGM bạn không thể thay đổi lại các thiết lập, các hướng dẫn thiết lập chỉ thực hiện với dữ liệu "Vị trí của tôi"

Last updated

Was this helpful?