2.4. Xuất dữ liệu

Hướng dẫn xuất dữ liệu vị trí của tôi ra tệp Excel

  • Từ danh sách vị trí, chọn chức năng "Tiện ích" và chọn "Tải dữ liệu":

Last updated

Was this helpful?