3.3. Khách hàng tiềm năng

Hướng dẫn khai thác thông tin khách hàng tiềm năng

Hiểu được khách hàng mục tiêu của cửa hàng hướng đến là ai? sẽ giúp cửa hàng đưa ra chiến lược tiếp thị phù hợp cho cửa hàng.

Ví dụ đơn giản bạn muốn mở cửa hàng bán sữa thì trẻ em chính là khách hàng mục tiêu của cửa hàng.

Khách hàng mục tiêu của cửa hàng có thể hướng đến theo Độ tuổi, giới tính, dân tộc, phân loại nhà ở.

Thông tin khách hàng mục tiêu

Số liệu tổng hợp khách hàng mục tiêu trong khu vực thị trường của cửa hàng

Thay đổi thiết lập khách hàng mục tiêu

Thay đổi thiết lập các tiêu chí để phân tích các khách hàng mục tiêu của cửa hàng:

  • Từ giao diện "Khách hàng tiềm năng", chọn "Thiết lập":

  • Chọn các tiêu chí và đặt các giá trị thiết lập:

  • Chọn "Lưu lại" để lưu thay đổi và phân tích khách hàng tiềm năng, chọn "Đóng" nếu muốn hủy bỏ

Last updated