3.7. Quy hoạch

Hướng dẫn khai thác thông tin quy hoạch

Thông tin quy hoạch rất quan trọng cho việc kinh doanh bền vững và lâu dài của cửa hàng, hiểu được quy hoạch tại khu vực cửa hàng giúp bạn đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.

VGM cung cấp bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và bản đồ quy hoạch xây dựng:

  1. Quy hoạch sử dụng đất: Phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực

  2. Quy hoạch xây dựng: Tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ

Last updated

Was this helpful?