💁Hướng dẫn sử dụng nhanh

Hướng dẫn nhanh một số phân hệ chính khi sử dụng dịch vụ phần mềm

Trước tiên hãy truy cập và đăng nhập theo tài khoản bạn đã đăng ký tại địa chỉ 👉https://analytics.apps.vgm.ai/Account/Login

Nếu bạn chưa có tài khoản, đừng lo lắng việc đăng ký tài khoản là MIỄN PHÍ nhé 😄, xem Đăng ký miễn phí

1. Phân tích vị trí

Để sử dụng các chức năng Phân tích vị trí bạn có thể truy cập theo 2 cách sau:

Dữ liệu mẫu

Danh sách các vị trí mẫu cho tất cả các ngành hàng bán lẻ do VGM.ai cung cấp giúp bạn có thể trải nghiệm các thông tin dữ liệu vị trí mà chúng tôi cung cấp cho từng ngành hàng:

Vị trí của tôi

Phân hệ Vị trí của tôi chỉ được sử dụng khi bạn trả phí các gói dịch vụ. Phân hệ giúp thiết lập và quản lý các vị trí của bạn muốn phân tích:

Báo cáo vị trí

Khai thác các thông tin dữ liệu thị trường xung quanh vị trí cửa hàng, vị trí cửa hàng có thể là vị trí mẫu do VGM.ai cung cấp hoặc vị trí của bạn.

Lưu ý: Đối với các vị trí mẫu của VGM.ai bạn không thể thay đổi lại các thiết lập

2. Phân tích khu vực

Để sử dụng các chức năng Phân tích khu vực bạn có thể truy cập theo 2 cách sau:

Dữ liệu mẫu

Danh sách các khu vực mẫu cho một số phân tích cho ngành hàng bán lẻ do VGM.ai cung cấp giúp bạn có thể trải nghiệm các thông tin dữ liệu mà chúng tôi cung cấp:

Khu vực của tôi

Phân hệ Khu vực của tôi chỉ được sử dụng khi bạn trả phí các gói dịch vụ. Phân hệ giúp thiết lập và quản lý các khu vực của bạn muốn phân tích:

Báo cáo khu vực

Khai thác các thông tin dữ liệu thị trường trong khu vực thị trường, khu vực có thể là khu vực mẫu do VGM.ai cung cấp hoặc khu vực của bạn.

Lưu ý: Đối với các khu vực mẫu của VGM.ai bạn không thể thay đổi lại các thiết lập

Last updated

Was this helpful?