3.1. Khu vực

Thông tin tổng quan về khu vực thị trường cung cấp các thông tin:

  • Trực quan khu vực so với bản đồ nền

  • Trực quan khu vực so với bản đồ nền hành chính

  • Thông tin tổng quan mật độ cửa hàng cạnh tranh trong khu vực thị trường

  • Thông tin tổng quan về mật độ dân số trong khu vực thị trường

Last updated