2.2. Cập nhật vị trí

Hướng dẫn cập nhật thông tin vị trí của tôi

a. Cập nhật thông tin một vị trí

  • Từ giao diện Danh sách vị trí, chọn vị trí cần sửa và chọn nút "Sửa":

  • Cập nhật lại các thông vị trí:

=> Bạn có thể di chuyển vị trí trên bản đồ để cập nhật tọa độ

🎉🎉🎉 Lưu ý quan trọng: Khi vị trí của bạn đã thực hiện phân tích bạn không thể cập nhật lại tọa độ vị trí

  • Chọn chức năng "Lưu lại" để cập nhật thông tin hoặc "Đóng" để hủy cập nhật:

b. Cập nhật nhiều thông tin cho nhiều vị trí

Bạn có thể cập nhật nhiều thông tin cho nhiều vị trí của mình theo cách sau:

  • Từ giao diện danh sách vị trí, lựa chọn những vị trí cần cập nhật thông tin:

  • Chọn chức năng "Tiện ích" và chọn "Cập nhật vị trí được chọn":

  • Nhập các thông tin cần cập nhật như Phân loại, hình ảnh, ...

  • Chọn chức năng "Cập nhật" để cập nhật thông tin hoặc "Đóng" để hủy bỏ cập nhật

Last updated